Kerngegevens:
Stichting de Brouwerij
RSIN 8538.39.487
Salland 47, 1274 KK Huizen

Doelstelling van de stichting:

a. het ondersteunen en voorlichten van mensen, die te maken hebben met patiënten met psychose;
b. het verrichten en bevorderen van onderzoek naar nieuwe behandelvormen van psychose;
c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan:

De komende jaren willen wij het Brouwerij-concept verder verfijnen, zodat het makkelijker repliceerbaar is op andere plekken.
Hiertoe hebben wij de volgende doelstellingen:
• Het goed vastleggen werkwijzen en procedures en deze deelbaar maken.
• Indien mogelijk gebruiken van organisatiekennis van bevriende organisaties.
• Het steviger verankeren van het vrijwilligerswerk door het organiseren van goede scholing.
• Het aanbieden van herstelondersteunende scholing aan onze leden, door onze leden (WRAP-facilitators)
• Waar mogelijk faciliteren en stimuleren van de ‘Peer-to-peer-beweging’ en de inzet van peer-vrijwilligers in De Brouwerij
• De Brouwerij als ‘leerbedrijf’ verder ontwikkelen. Zodat leden tijdens uitval de kans hebben om weer skills (opnieuw) te leren en te werken aan eigenwaarde, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.
• De opzet van een coöperatieve vereniging, waarin leden in een beschermde omgeving met behoud van uitkering kunnen werken of ondernemen.
• Het zorgen dat onze leden zo goed als mogelijk zelfstandig kunnen wonen, waar nodig met hulp van geschoolde ervaringswerkers.
• Verder uitbouwen van de samenwerking met projecten op het gebied van werk en re-integratie in de stad Amsterdam. Gedacht kan worden aan job-coaching of het door leden en vrijwilligers opbouwen van een netwerk van welwillende Amsterdamse ondernemers die onze leden een kans willen geven.

Bestuur en beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat uit mensen die werkzaam zijn in de GGZ. Het bestuurswerk voor Stichting de Brouwerij verrichten zij als vrijwilliger, waarvoor zij een vrijwilligers(onkosten)vergoeding ontvangen.

M. Terwindt, penningmeester
M.E. Poons, secretaris (leidinggevend verpleegkundig specialist GGZ)
M.W. Voerman, voorzitter (leidinggevend verpleegkundig specialist GGZ)

Personeel wordt beloond aan de hand van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.

Financiële verantwoording: