Links

molemann.nlMoleMann Mental Health is expert in de behandeling van psychiatrische klachten. MoleMann biedt Basis GGZ en Specialistische GGZ. In onze kleinschalige, huiselijke vestigingen behandelen wij zowel kinderen en volwassenen als ouderen.


logo stichting percevalstichtingperceval.nl – Stichting Perceval zet zich in voor mensen met deviante ervaringen, gedachten en/of gedrag en om hun marginalisering tegen te gaan. Bij alles wat wij doen en ondersteunen staat ervaringskennis centraal.


psychosenet-logo psychosenet.nl – Op deze website vind je nuchtere en hoopvolle informatie over psychose, manie en depressie in de vorm van interviews, animaties, blogs en hersteltips- en tools. Wij kijken op een andere manier naar psychotische ervaringen en geloven in de weg naar herstel.

Een weg die vraagt om een persoonlijke aanpak waarbij vier vragen belangrijk zijn: Wat is er met je gebeurd? Wat is je kwetsbaarheid én je weerbaarheid? Waar wil je naar toe? En wat heb je nodig?


phrenos-logo kenniscentrumphrenos.nl – Kenniscentrum Phrenos deelt kennis over herstel, behandeling en participatie bij ernstige psychische aandoeningen.


logo schizofrenie bestaat nietschizofreniebestaatniet.nl – In de afgelopen 20 jaar is veel onderzoek gedaan naar schizofrenie en psychose. De onderzoeksgroep van hoogleraar psychiatrie Jim van Os heeft samen met veel collega’s in het land aangetoond dat psychose een gewone menselijke variatie is. Één waar je met de juiste hulp en ondersteuning vaak goed mee kan leren omgaan.


logo wat doe jij watdoejij.orgStichting Wat Doe Jij? streeft naar meer openheid, gelijkwaardigheid, bewustwording, begrip en acceptatie van mensen met psychische klachten. We worstelen allemaal in meerdere en mindere mate met het leven: dat is juist wat ons verbindt.


denieuweggz.nl – De Nieuwe GGZ is een initiatief van Jim van Os, Wilma Boevink, Michael Milo, Philippe Delespaul en Frank Schalken.


ei-werk.nl – Eiwerk organiseert muziekactiviteiten voor mensen met een psychische en maatschappelijke kwetsbaarheid die zichzelf muzikaal willen ontwikkelen.


SAMEN STERK ZONDER STIGMA LOGOsamensterkzonderstigma.nl Samen Sterk zonder Stigma organiseert verschillende projecten, bijeenkomsten en activiteiten. Zo hebben we de jaarlijkse Socialrun in september en het Te Gek?! festival. Ook zijn mooie projecten gerealiseerd met inzet van de ambassadeurs. Zoals 99keerandersdanjedenkt en 20x Moed, kracht, motivatie, openheid, ambitie, talenten en dromen.


FONDS PSYCHISCHE GEZONDHEID LOGOpsychischegezondheid.nl Fonds Psychische Gezondheid is een goed doel met een missie. Wij zijn er voor iedereen die te maken heeft met psychische problemen of wil weten hoe die te voorkomen zijn. Daarom nemen wij met daadkracht en passie het voortouw om mensen uitzicht te bieden op een beter leven door het financieren van onderzoek naar nieuwe en betere behandelmethoden en zorgprojecten, het bieden van actuele en betrouwbare informatie en het bevorderen van openheid en begrip.


logo ypsilon ypsilon.orgYpsilon is een vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose, opgericht in 1984. De vereniging telt zo’n 6.000 leden. Ypsilon is een landelijke vereniging met 45 afdelingen verspreid over het land. Ypsilon behartigt de belangen van familie en patiënt, geeft voorlichting en informatie en organiseert lotgenotencontact.LOGO CLIENTENBELANG
clientenbelangamsterdam.nlCliëntenbelang Amsterdam is een onafhankelijke belangenbehartiger met een duidelijk doel: de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die dat hard nodig hebben. Denkt u aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen, mantelzorgers, en iedereen met een psychische, lichamelijk of verstandelijke beperking. Wij behartigen de belangen op levensgebieden zoals zorg, welzijn, toegankelijkheid, wonen, vervoer, arbeid en inkomen. U, de cliënt staat hierbij centraal. En we gaan uit van uw kracht, niet uw beperking.


LOGO STICHTING WEERKLANKstichtingweerklank.nlStichting Weerklank richt zich op volwassenen en kinderen met bijzondere zintuiglijke ervaringen, zoals het horen van stemmen, het zien van beelden en het hebben van persoonseigen overtuigingen. Dit wordt in de GGZ vaak hallucinaties en wanen of zelfs een psychose genoemd. – Weerklank is er voor mensen met deze ervaringen en voor een ieder die zich bij hen betrokken voelt. Dus ook familie, vrienden en hulpverleners.


lofo anoiksisanoiksis.nl Anoiksis is een Vereniging voor en door mensen met psychosegevoeligheid met o.a. de diagnosen schizofrenie en schizoaffectieve stoornis. Anoiksis betekent vrij vertaald ‘open geest’. In een psychotische ervaring kan je moeilijk selectief waarnemen en sta je dus open voor veel indrukken tegelijkertijd. Ook geef je aan al die indrukken betekenis waardoor toevalligheden van groot belang lijken te zijn. Soms hoor of zie je dingen die voor jou echt zijn maar door anderen niet worden waargenomen en je kunt denken dat het allemaal betrekking op jou heeft. Je kunt bij Anoiksis terecht voor veel informatie en lotgenotencontact.


logo zelfregie zelfregie.nl – Deze website richt zich op zorg- en welzijnsaanbieders en overheidsinstellingen die de Wmo zien als kans. De Wmo verbindt gemeenten, aanbieders van zorg en welzijn én burgers! Wij helpen u graag om deze prachtige kans in de praktijk te realiseren. Wilt u de verbinding ook in de praktijk brengen? We nodigen u van harte uit om van onze kennis en ervaring gebruik te maken!

In ons vindt u een partner met een eigen visie. Zelfregie staat daarin centraal. Zelfregie gaat over vertrouwen; vertrouwen in jezelf, in je eigen oplossingen. En vertrouwen van de mensen om je heen… ook van de instanties! I.p.v. ‘u moet meer zelf doen’, is de boodschap ‘ik heb vertrouwen in uw oplossingen’. De eerste boodschap sluit aan bij de ontmoediging, waar toch al veel mensen last van hebben. De tweede boodschap boort een nieuw vaatje aan: eigen kracht.


loc.nl LOC is een netwerk van mensen die zich betrokken voelen bij en zich inzetten voor waarde-volle zorg. Dat is zorg die de gezondheid, eigen-waarde en autonomie van mensen maximaal bevordert. Zo kunnen mensen altijd een waarde-vol leven hebben, ook al is dat soms anders dan voorheen. En zo kunnen zij van betekenis zijn voor hun omgeving. En daar op een passende manier aan bijdragen. Waarde-volle zorg is zorg die de mens waardeert. Waardoor een mens steeds optimaal tot zijn recht kan komen. Of die nu jong, oud, gezond of minder gezond is. Dan bouw je wat LOC betreft aan een ‘waarde-vol leven’ voor iedereen. En daarmee aan een gezonde samenleving.


buurtorganisatie1018buurtorganisatie1018.nl – De Stichting Buurtorganisatie 1018 heeft als doel om bewonersparticipatie en bewonersinitiatieven in postcodegebied 1018 te stimuleren en te ondersteunen.

Aanleiding was de opheffing van de Stichting Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad begin 2014. Het  bestuur van de nieuwe stichting bestaat uit leden die actief zijn in het Eilandenoverleg en het Plantage-Weesperbuurtoverleg. Beide Buurtplatforms houden zich bezig met leefbaarheid, wonen, de openbare ruimte en plannen en beleid van het stadsdeel. De Buurtorganisatie heeft een ondersteunende rol, brengt mensen en groepen met elkaar in contact, organiseert bijeenkomsten en cursussen en helpt bij het verwerven van subsidies.jekuntmeer.nl – jekuntmeer.nl is een soort marktplaats voor dagactiviteiten, scholing en werk. Vraag en aanbod komen hier bij elkaar. Doel is dat alle mensen (weer) mee kunnen doen aan het maatschappelijk verkeer. Ook mensen voor wie dat minder vanzelfsprekend of gemakkelijk is. Op Jekuntmeer.nl is het actuele aanbod aan activiteiten in zorg en welzijn te vinden. De website is actief in Amsterdam, Utrecht, regio Zuid-Holland Noord en Regio Amstel en Zaan.


Kansfonds-Logo-verkleindkansfonds.nl – Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.
Die initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.


ervaringswijzer.nlErvaringswijzer, trefpunt voor en door psychisch kwetsbare mensen op weg naar herstel.


logovooreenzaamheid.nlVoor Eenzaamheid is een platform van ontwerpers en kunstenaars. Samen met andere partijen ontwikkelen we een andere kijk op eenzaamheid. We ontwerpen projecten die mensen in staat stellen op nieuwe manieren met eenzaamheid om te gaan. Niet tegen eenzaamheid, maar voor. Zo willen we eenzaamheid een nieuwe betekenis geven.